MegaBIP - program do zakładania i prowadzenia stron podmiotowych BIP

jedyny taki...

Rejestr Umów

MegaBIP jest wyposażony w Rejestr Umów - wbudowane kompletne narzędzie (dostępne jako moduł dodatkowy) do prowadzenia Rejestru Umów i późniejszego, automatycznego przeniesienia do rejestru ministerialnego. Także Baza Wiedzy w programie została uzupełniona informacjami na temat zasad i obowiązków prowadzenia Rejestru Umów.

Rejestr Umów dotyczy umów o wartości przekraczającej 500 zł

Gospodarowanie środkami publicznymi ma być jawne. Mówi o tym Ustawa z 6 września 2001 o Dostępie do Informacji Publicznej. Informacja udostępniana jest na wniosek lub też publikowana w BIP. Aby ułatwić kontrolę tych wydatków przez obywateli, Ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw wprowadza ujednoliconą formę publikacji tych danych „bez zbędnej zwłoki, ale nie później niż w terminie 14 dni”. Konkretnie danych wymienionych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o Dostępie do Informacji Publicznej. Rejestr dotyczy umów zawartych w dowolnej formie, których wartość przekracza 500 zł brutto i nie dotyczy umów zawartych w wyniku konkursów oraz zamówień publicznych.

Za niewywiązanie się z tego obowiązku grożą sankcje w postaci grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Nowelizacja Ustawy (z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Finansach Publicznych) wchodzi w życie 1 stycznia 2022, ale artykuł 6 (czyli właśnie Rejestr Umów) obowiązywać ma od 1 lipca 2022. Ale (!) w Rejestrze należy publikować umowy zawarte od 1 stycznia 2022.

Rejestr Umów prowadzić ma Minister Finansów, a kierownicy jednostek sektora finansów powinni przekazywać do niego treści przez API. Rejestru oraz API jak dotąd nie ma i pewnie nieprędko będą, wymóg natomiast jest. MegaBIP udostępnia narzędzie do publikacji Rejestru Umów w zakresie / strukturze danych przewidzianych przez przepisy.

Gdy ministerialny rejestr powstanie, trzeba będzie dodać tam wszystkie umowy zawarte od 1 stycznia 2022 i to w ciągu 14 dni. Program MegaBIP wyposażony jest w opcję eksportu Rejestru Umów do pliku CSV (Excell).

Dzięki temu będzie można w prosty i wygodny sposób przenieść dane z Rejestru Umów MegaBIP do narzędzia udostępnionego w przyszłości przez Ministra Finansów.

Szczegółowe informacje są dostępne w instrukcji.© 2019-2021 MegaBIP - Jan Syski