Wymóg formalny

Przepisy, a konkretnie Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych - Dz. U. Poz. 848, nakładają na redakcję BIP nie tylko obowiązek utrzymania strony zgodnej z WCAG2.1, ale także obowiązek publikacji Deklaracji Dostępności.

Informacja ta ma zawierać szczegółowy wykaz udogodnień, które zwiększą dostępność strony, znalezienie i zrozumienie treści itd. szczególnie osobom z niepełnosprawnościami.

ALE nie jest to zwykła strona. Musi mieć nie tylko odpowiednią treść, ale też odpowiednią budowę techniczną (identyfikatory znaczników języka HTML). Od wersji 4.10 program wyposażony jest w szczegółowy opis Deklaracji ORAZ gotową Deklarację, którą wystarczy uzupełnić.

Od wersji 4.28 MegaBIP wyposażony jest w generator Doklaracji Dostępności. Po wypełnieniu prostego formularza program wygeneruje DD zgodnie ze wszystkimi przepisami. Dodatkowo część informacji program doda sam.

Twoja strona zostanie też automatycznie uzupełniona o wymagany prawem meta-tag z adresem deklaracji.

Uwaga: Deklaracja Dostępności musi być aktualizowana co roku do końca marca. Program w tym pomoże, ale niezbędna jest weryfikacja aktualności danych dokonana przez redaktora strony podmiotowej.

do góry strony

 

Wytyczne

Szczegółową instrukcję tworzenia Deklaracji Dostępności można pobrać ze strony Ministerstwa Cyfryzacji (dalej MC).

Ponieważ zgodnie z WCAG 2.1 niemal wszystko zależy od szablonu (wyglądu) strony podmiotowej oraz tego jak redaktorzy prowadzą BIP, niezbędne jest samodzielne określenie czy strona jest zgodna, częściowo zgodna czy niezgodna ze wspomnianą wyżej Ustawą.

Strona NIE musi być w całości zgodna na poziomie AAA. WCAG (W3C) NIE zaleca takiego wymogu.

Deklaracja Dostępności musi być aktualizowana co roku do końca marca.

Uwaga: Podmiot publiczny może nie zapewniać dostępności cyfrowej strony WWW lub aplikacji mobilnej, jeżeli wiązałoby się to z poniesieniem nadmiernych kosztów. Nie dotyczy to podmiotów, które prowadzą działania na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych.

ALE wówczas trzeba zapewnić alternatywny sposób dostępu do niedostępnego cyfrowo elementu.

Niezapewnienie dostepności cyfrowej zagrożone jest karą finansową.

Należy określić status zgodności strony podmiotowej z normą EN 301 549 V2.1.2. (WCAG 2.1. AA). Jeśli strona nie jest całkowicie zgodna z wytycznymi, trzeba opisać niezgodności i wskazać wszystkie wyłączenia, takie jak okresy przejściowe przewidziane Ustawą np. w przypadku multimediów.

Jeśli strona jest niezgodna, trzeba wymienić i opisać powody niezgodności, którymi mogą być np. kolizja przepisów, nieproporcjonalne obciążenie finansowe lub przewidziane prawem wyłączenie. W każdym z tych wypadków należy wskazać alternatywy sposób dostępu do treści.

Przykłady niezgodności:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • mapa placówek medycznych nie jest dostępna,
 • itd.

Przykłady wyłączeń:

 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • itd.

Deklarację dostępności można sporządzić na podstawie samooceny lub na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny (por. instrukcję MC). W DD publikuje się stosowne oświadczenie w tej kwestii.

Strony podmiotowe tworzone przy pomocy MegaBIP cechuje:

Zgodność ze standardami: serwis jest zgodny ze standardami W3C:

 1. HTML 5
 2. CSS 3
 3. WCAG 2.0 (AA)
 4. WCAG 2.1 o ile redaktorzy wywiązują się z obowiązków

Kompatybilność: obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki jak i klawiatury.

Skróty klawiaturowe: strona wyposażona jest funkcjonalność umożliwającą dostęp do poszczególnych sekcji (jak menu czy wyszukiwarka) poprzez naciskanie klawisza TAB, a po wybraniu odpowiedniej opcji klawisza ENTER. Sekcje wybrane klawiszem TAB są podświetlane/otoczone ramką. Ponadto na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Wersja mobilna serwisu: strona podmiotowa jest responsywna (Responsive Web Design) i można ją przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.

Uwaga: jeśli korzystasz z własnego szablonu, upewnij się, że spełnia on powyższe wymogi. Szablony dołączone do MegaBIP spełniają.

Poza wspomnianymi wymaganiami Deklaracja Dostępności może zawierać również inne elementy i informacje, które mogą być użyteczne pod kątem zapewnienia i informowania o dostępności. Takie elementy mogą być dodane do Deklaracji wedle uznania.

do góry strony

 

Gotowa deklaracja

Aby ułatwić pracę użytkownikom starszych wersji programu MegaBIP jest wyposażony w gotową Deklarację, którą jednak należy samodzielnie uzupełnić odpowiednimi danymi. Alternatywnie można skorzystać z Generatora, który większość pracy wykona za redakcję.

Aby uzupełnić gotową DD otwórz do edycji (w dowolnym etyorze tekstowym) plik edytor/config/deklaracja/dd.html (jeśli nazwa katalogu została zmieniona to zamiast nazwy "edytor" należy użyć własnej). Treści do uzupełnienia oznaczone są gwiazdkami, a plik opatrzony jest obszernym komentarzem.

W panelu edycyjnym należy wybrać czy program ma korzystać z tej wersji czy też z Generatora

MegaBIP

do góry strony

 

Generator Deklaracji Dostępności

Od wersji 4.28 MegaBIP wyposażony jest w generator Doklaracji Dostępności. Po wypełnieniu prostego formularza program wygeneruje DD zgodnie ze wszystkimi przepisami, zachowują odpowiednią strukturę dokumentu i wyposażając go w niezbędne znaczniki. Sam doda także niektóre dane.

W panelu edycyjnym należy wybrać czy program ma korzystać z wersji aktualizowanej ręcznie czy też z Generatora

MegaBIP


Program wygeneruje stronę według wszystkich zasad i przpisów, sam wstawi dane, daty, odnośniki, adres URL, nazwiska, telefony, adresy e-mail - wszędzie tam gdzie to potrzebne. I zrobi to w prawidłowej, przewidzianej przepisami strukturze i składni dokumentu.

MegaBIP

Wystarczy tylko wpisać podstawowe ale i szczegółowe dane i wybrać po jednej z dostępnych opcji. Resztę danych i całą pracę wykona program.

MegaBIP

Przykładowe dane zostały już wpisane. Jeśli chcesz z nich skorzystać i masz program starszy niż 4.28, musisz przy aktualiazacji dograć plik do swojego katalogu edytor/config/dd.config.php.

Uwaga: w formularzu Generatora Deklaracji Dostępności nieobowiązkowe jedt wyłącznie pole "Informacje dodatkowe" oraz pole "Powód (niezgodności)" jeśli nie występuje żadna niezgodność!

do góry strony

 

Aktualizowanie Deklaracji Dostępności

Uwaga: Deklaracja Dostępności musi być aktualizowana co roku do końca marca. A także gdy zajdą jakieś istotne zmiany na stronie podmiotowej. Wówczas wystarczy ponownie wejść do sekcji Generatora DD, sprawdzić czy wszystko się zgadza i nacisnąć klawisz "Wygeneruj teraz DD". Program zaktualizuje potrzebne dane i daty.

Od wersji 4.29 program przypomni o konieczności odnowienia Deklaracji Dostepności

MegaBIP

do góry strony