Przetargi i Konkursy

Szczegółowe informacje na temat modułów dodatkowych opisane są w części instrukcji poświęconej sekcji modułów dodatkowych w dziale „Administrator”.

do góry strony

 

Moduł przetargi

Moduł ten służy do publikowania ogłoszeń o przetargach. Wszystkie opublikowane informacje wraz z załącznikami oraz wszelkie ich zmiany są archiwizowane tak samo jak zwykłe strony BIP.

Po aktywacji modułu w głównym menu administratora pojawi się pozycja „Przetargi”. Opcja nie jest dostępna dla redaktorów. Moduły, które nie mają edytowalnych opcji (jak na przykład Zbiorczy Rejestra Zmian) nie są wyświetlane w tym menu.

MegaBIP

 

Po kliknięci w odnośnik „Przetargi” w menu administratora wyświetli się lista dodanych przetargów z podziałem na cztery kategorie: W toku, Po terminie, Zakończone i Archiwalne.

W toku to przetargi aktualnie trwające. Gdy minie podana data zakończenia przetarg zostanie automatycznie przeniesiony (w panelu oraz na stronie) do kategorii Po terminie. Przetargi z tej kategorii można oznaczyć jako rozstrzygnięty lub trwale nierozstrzygnięty (unieważniony).

Oznaczenie przetargu jako rozstrzygniętego lub trwale nierozstrzygniętego spowoduje automatyczne przeniesienie przetargu (w panelu oraz na stronie) do kategorii Zakończone.

Archiwalne to kategoria grupująca przetargi, które zostały skasowane.

MegaBIP

 

do góry strony

 

Wyświetlanie wykazu przetargów na stronie podmiotowej

Wszystkie wprowadzone do programu przetargi automatycznie wyświetlane są w formie listy w odpowiednim dziale na specjalnej stronie, do której można dodać dowolny tekst. Wszelkie zmiany archiwizowane są zgodnie z zasadami archiwizacji zmian w BIP.

MegaBIP

 

do góry strony

 

Wyświetlanie przetargu na stronie podmiotowej

Przetarg opatrzony jest dodatkową metryką publikowaną przed wpisaną treścią, a zawierającą numer, datę publikacji (wraz z godziną, z dokładnością do minut), datę zakończenia (wraz z godziną, z dokładnością do minut), datę rozstrzygnięcia (wraz z godziną, z dokładnością do minut), dane osoby kontaktowej (o ile je podano) oraz informację czy jest to przetarg podlegający Ustawie o zamówieniach publicznych.

MegaBIP

 

Pod treścią ogłoszenia znajduje się wykaz dołączonych doń dokumentów wraz z licznikiem pobrań. Dokumenty te są także archiwizowane w kopii bezpieczeństwa. Każdemu dokumentowi system nadaje unikalną nazwę, ale nazwę pod jaką będzie wyświetlany można zdefiniować dowolnie włącznie z używaniem polskich znaków, spacji itd.

do góry strony

 

Dodawanie nowego przetargu

Aby dodać nowy przetarg należy kliknąć przycisk „Dodaj” znajdujący się za wykazem kategorii przetargów.

MegaBIP

 

Zostanie wyświetlona tabela z polami dla poszczególnych cech opisowych przetargu. Niektóre pola, jak pole „Numer” są nieobowiązkowe. Dostępna jest podpowiedź (1), która wyświetlana jest po najechaniu kursorem myszy na ikonę „?”.

Program umożliwia oznaczenie czy przetarg podlega Ustawie o zamówieniach publicznych (2).

We wprowadzeniu daty pomaga kalendarz wyświetlający się po kliknięciu na polu służącym do wprowadzania daty (3). Tu także dostępne są podpowiedzi.

Data i godzina podane w złym formacie zostaną zignorowane (choć program przy domyślnych ustawieniach przeglądarki uniemożliwia wpisanie błędnej daty). Godziny i minuty należy podawać w formacie dwucyfrowym i 24-ro godzinnym (np. 17:45).

Pole przeznaczone na treść można powiększyć poprzez uchwycenie i przeciągnięcie w dół wskazanej ikony (4). Do edycji treści dostępny jest taki sam edytor tekstowy jak przy wpisywaniu innych, zwykłych stron BIP.

MegaBIP

 

do góry strony

 

Szczegóły wykazu przetargów

W każdej kategorii: W toku, Po terminie, Zakończone i Archiwalne wyświetlane są przetargi (lub informacja o braku takich danych) wraz ze szczegółami.

MegaBIP

 

MegaBIP

 

MegaBIP

 

do góry strony

 

Dodawanie załączników do przetargu

Obok nazwy przetargu w wykazie przetargów dostępny jest klawisz „dodaj”, na którym znajduje się także licznik dodanych już ogłoszeń / załączników.

MegaBIP

 

Po kliknięciu tego klawisza program umożliwi wybór pliku z dysku komputera, a następnie wgra go na serwer.

MegaBIP

 

Plik zostanie wgrany do katalogu „pliki” i otrzyma unikalną nazwę. Nazwę tę można zmienić na dowolną włącznie z używaniem polskich znaków, spacji itd. Nazwa pliku nie zmieni się.

Załączniki na stronie są wyświetlane w porządku chronologicznym odwrotnym, czyli od najnowszego, najpóźniej dodanego. Kolejności tej nie można zmieniać.

MegaBIP

 

MegaBIP

 

MegaBIP

 

Załączniki / ogłoszenia są archiwizowane w kopii bezpieczeństwa. Ich pobrania są zliczane. Licznik pobrań wyświetlany jest na stronie BIP przy każdym załączniku.

do góry strony

 

Edytowanie danych przetargu

Aby edytować dane przetargu należy wybrać go z listy. Zostanie wyświetlona tabela z polami dla poszczególnych cech opisowych przetargu, taka sama jak przy dodawaniu nowego przetargu. Jedynie na dole pojawi się dodatkowe pole „Powód zmian”.

MegaBIP

 

Uwaga: przetargów archiwalnych edytować nie można.

Nad tabelą zostaną wyświetlone opcje służące do oznaczania przetargu jako rozstrzygniętego lub trwale nierozstrzygniętego (odwołanego).

MegaBIP

 

do góry strony

 

Rozstrzyganie przetargu

Aby rozstrzygnąć czyli oznaczyć przetarg jako rozstrzygnięty lub trwale nierozstrzygnięty (odwołany) należy wybrać go do edycji. Nad tabelą zostaną wyświetlone opcje służące do tego celu.

Uwaga: Rozstrzygnięcia nie można wycofać.

MegaBIP

 

do góry strony

 

Kategorie przetargów

Domyślnie wszystkie przetargi wyświetlane są bez podziału na jakiekolwiek kategorie. Program jednak umożliwia włączenie podziału na kategorie (od wersji 4.09, funkcjonalność jest dostępna dla użytkowników licencji w pełnej wersji z obsługą - SUPport).

Uwaga: Włączenia tej funkcji nie można wycofać.

MegaBIP

 

do góry strony

 

Aktywowanie kategoryzowania przetargów

Aby włączyć możliwość dzielenia przetargów na kategorie należy kliknąć przycisk „Włącz kategorie”. Program zmodyfikuje bazę danych. Wszystkie już opublikowane przetargi zostaną automatycznie przypisane do pierwszej, domyślnej kategorii. Nazwę tej kategorii oczywiście można zmienić na dowolną.

MegaBIP

 

do góry strony

 

Dodawanie kategorii i zmiana nazwy kategorii

Nazwę kategorii można zmienić klikając odnośnik „zmień tę nazwę”. Aby dodać nową kategorię należy kliknąć przycisk „Dodaj”, a następnie wpisać żądaną nazwę w pole formularza i zatwierdzić klikając klawisz „zapisz”. Kategorie wyświetlane są w porządku alfabetycznym.

MegaBIP

 

MegaBIP

 

do góry strony

 

Filtrowanie po kategorii

Odtąd w formularzu dodawania przetargu oraz na stronie podmiotowej pojawi się możliwość filtrowania przetargów czyli wyświetlania ich listy zależnie od wybranej kategorii.

MegaBIP

 

Słowo "Kategoria" na stronie wynikowej można zmienić. Jest to opcja dla zaawansowanych użytkowników! (edytor/config/lng/system/index.php zmienna $modp1)

MegaBIP

 

do góry strony

 

 

 

 

Moduł konkursy

Moduł konkursowy w MegaBIP wersji 4 jest zbudowany analogicznie do modułu przetargowego i wyposażony w te same funkcje i możliwości.

 

 

 

Moduł Zapytania Ofertowe

Moduł ten służy do publikacji treści na potrzeby postępowań prowadzonych w formie zapytania ofertowego, zgodnie z trybem przeznaczonym dla postępowań, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro, z zachowaniem zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji. Jego dostępność jest uzależniona od wersji licencji.

Tak jak w przypadku pozostałych modułów dodatkowych, również ten domyślnie jest nieaktywny.

Moduł jest dostępny od wersji 4.20. Jeśli więc dysponujesz starszą wersją programu, moduł trzeba zainstalować po dokonaniu aktualizacji programu do wersji 4.20. Od wersji 4.20 moduł jest instalowany wraz z programem.

Aby doinstalować moduł wystarczy kliknąć wskazaną opcję w sekcji moduły dodatkowe.

MegaBIP

 

MegaBIP

 

do góry strony

 

Dodawanie nowego zapytania ofertowego

Aby dodać nowe zapytanie należy kliknąć przycisk „Dodaj” znajdujący się za przyciskiem wykaz zapytań.

MegaBIP

 

Zostanie wyświetlona tabela z polami dla poszczególnych cech opisowych zapytania. Przy polach na datę dostępna jest podpowiedź, która wyświetlana jest po najechaniu kursorem myszy na ikonę „?”.

We wprowadzeniu daty pomaga kalendarz wyświetlający się po kliknięciu na polu służącym do wprowadzania daty. Data i godzina podane w złym formacie zostaną zignorowane (choć program przy domyślnych ustawieniach przeglądarki uniemożliwia wpisanie błędnej daty). Godziny i minuty należy podawać w formacie dwucyfrowym i 24-ro godzinnym (np. 17:45).

Pole przeznaczone na treść można powiększyć poprzez uchwycenie i przeciągnięcie w dół wskazanej ikony. Do edycji treści dostępny jest taki sam edytor tekstowy jak przy wpisywaniu innych, zwykłych stron BIP.

MegaBIP

 

do góry strony

 

Wykaz zapytań

Zapytania wyświetlane są w porządku chronologicznym odwrotnym, czyli najnowsze na górze. Przy każdej pozycji prezentowany jest jej tytuł oraz daty zakończenia i rozstrzygnięcia – analogicznie jak w przypadku przetargów i konkursów.

Lista wyposażona jest także w klawisz służący do dodawania załączników, na którym wyświetlana jest liczba już dodanych. Funkcja ta działa tak samo jak w przypadku załączników do stron oraz przetargów i konkursów. Przy edycji oraz usuwaniu pozycji niezbędne jest podanie powodu tego działania.

MegaBIP

 

do góry strony

 

Filtrowanie po latach

Jeżeli wprowadzono zapytania w różnych latach, program wyświetli domyślnie wyłącznie zapytania z roku, w którym wprowadzono ostatnie zapytanie i wyświetli rozwijaną listę wszystkich lat, umożliwiając filtrowanie. Pod uwagę brana jest data wprowadzenia zapytania, nie zakończenia czy rozstrzygnięcia postępowania.

MegaBIP

 

do góry strony

 

Wyświetlanie wykazu zapytań na stronie podmiotowej

Wszystkie wprowadzone do programu zapytania ofertowe automatycznie wyświetlane są w formie listy w odpowiednim dziale na specjalnej stronie, do której można dodać dowolny tekst. Wszelkie zmiany archiwizowane są zgodnie z zasadami archiwizacji zmian w BIP.

Przy każdej pozycji prezentowany jest jej tytuł oraz daty zakończenia i rozstrzygnięcia – analogicznie jak w przypadku przetargów i konkursów.

MegaBIP

 

Zapytania nie są dzielone na żadne kategorie tylko na lata.  Osobno dostępne jest jedynie archiwum, zawierające zapytania usunięte z programu (skasowane) - rejestr zapytań usuniętych.

Zapytania można, od wersji 4.36.1 sortować według daty dodania, daty zakończenia lub daty rozstrzygnięcia. Następnie nelaży wybrać rok, jeżeli progam to umożliwia.

Jeżeli wprowadzono zapytania w różnych latach, program wyświetli domyślnie wyłącznie zapytania z roku, w którym wprowadzono ostatnie zapytanie i wyświetli rozwijaną listę wszystkich lat, umożliwiając filtrowanie. Pod uwagę brana jest data wprowadzenia zapytania, nie data zakończenia czy rozstrzygnięcia postępowania.

Teksty poleceń (jak Sortuj wg., Pokaż zapytania, data zakończenia itd.) są edytowalne w pliku edytor/config/lng/system/index.php.

MegaBIP

 

MegaBIP

 

MegaBIP

 

do góry strony

 

Wyświetlanie treści zapytania na stronie podmiotowej

Treści zapytań ofertowych wyświetlane są tak samo jak wszystkie inne strony zwykłe z tą różnicą, że podawany jest termin zakończenia i rozstrzygnięcia postępowania.

MegaBIP

 

do góry strony

 

 

 

 

Moduł Rejestr Umów

Moduł ten służy do publikacji wykazu umów zawartych w dowolnej formie, których wartość przekracza 500 zł brutto i nie dotyczy umów zawartych w wyniku konkursów oraz zamówień publicznych. Jest dostępny od wersji 4.36.

Szczegółowe informacje na temat Rejestru Umów dostępne są w Bazie Wiedzy programu.

 

do góry strony

 

Aktywacja modułu Rejestr Umów

Tak jak w przypadku pozostałych modułów dodatkowych, również ten domyślnie jest nieaktywny. Dodatkowo trzeba dodać go do programu, a następnie aktywować.

Aby doinstalować moduł wystarczy kliknąć wskazaną opcję w sekcji moduły dodatkowe.

MegaBIP

 

MegaBIP

 

MegaBIP

 

do góry strony

 

Dodawanie nowej umowy

Aby dodać nową umowę należy kliknąć przycisk „Dodaj” znajdujący się za przyciskiem wykaz zapytań.

MegaBIP

 

Zostanie wyświetlona tabela z polami dla poszczególnych cech opisowych umowy. Przy polach dostępna jest podpowiedź, która wyświetlana jest po najechaniu kursorem myszy na ikonę „?”.

We wprowadzeniu daty pomaga kalendarz wyświetlający się po kliknięciu na polu służącym do wprowadzania daty. Data i godzina podane w złym formacie zostaną zignorowane (choć program przy domyślnych ustawieniach przeglądarki uniemożliwia wpisanie błędnej daty). Godziny i minuty należy podawać w formacie dwucyfrowym i 24-ro godzinnym (np. 17:45).

Pole przeznaczone na uwagi można powiększyć poprzez uchwycenie i przeciągnięcie w dół wskazanej ikony. Do edycji treści dostępny jest taki sam edytor tekstowy jak przy wpisywaniu innych, zwykłych stron BIP.

Każda umowa przypisana jest do bieżącego roku, wartości tej nie można zmienić. Pod tabelą znajduje się informacja o tym, które pola są obligatoryjne.

 

do góry strony

 

Wykaz umów

Umowy w panelu wyświetlane są w porządku chronologicznym odwrotnym, czyli najnowsze na górze. Przy każdej pozycji prezentowany jest jej numer, data dodania, daty obowiązywania, wartość, nazwa, przedmiot (w skrócie), oraz nazwa strony umowy i dane jej przedstawiciela.

Aby edytować dane umowy należy kliknąć jej nazwę.

Umowy w panelu wyświetlane są z podziałem na lata. Analogicznie jak na stronie podmiotwej.

MegaBIP

 

Pozycję można usunąć klikając ikonę „x”. Konieczne jest podanie powodu usunięcia. Usunięte umowy nadal będą dostępne w panelu w sekcji „archiwum” oraz na stronie podmiotowej w Rejestrze umów usuniętych.

MegaBIP

 

do góry strony

 

Filtrowanie po latach

Jeżeli wprowadzono umowy w różnych latach, program wyświetli domyślnie wyłącznie pozycje z roku, w którym wprowadzono ostatnie zapytanie i wyświetli rozwijaną listę wszystkich lat, umożliwiając filtrowanie. Pod uwagę brana jest data wprowadzenia umowy, nie termin jej rozpoczęcia czy zakończenia.

MegaBIP

 

do góry strony

 

Wyświetlanie wykazu umów na stronie podmiotowej

Wszystkie wprowadzone do programu umowy automatycznie wyświetlane są w formie tabeli w odpowiednim dziale na specjalnej stronie, do której można dodać dowolny tekst. Wszelkie zmiany archiwizowane są zgodnie z zasadami archiwizacji zmian w BIP.

Wygląd tabeli na stronie podmiotowej oraz w wersji do druku zależny jest od arkusza stylów CSS i może być dowolnie modyfikowany w szablonie.

Jeżeli wprowadzono umowy w różnych latach, program wyświetli domyślnie wyłącznie pozycje z roku, w którym wprowadzono ostatnie zapytanie i wyświetli rozwijaną listę wszystkich lat, umożliwiając filtrowanie. Pod uwagę brana jest data wprowadzenia umowy, nie termin jej rozpoczęcia czy zakończenia.

MegaBIP

 

Przy każdej pozycji prezentowane są wymagane przepisami dane. Najechanie kursorem myszy na wiersz zawierający przedmiot umowy pozwoli na wyświetlenie dodatkowych informacji w tym dostępu do poprzednich wersji wpisu, jeżeli ten był modyfikowany.

MegaBIP

 

Osobno dostępne jest archiwum, zawierające umowy usunięte z programu (skasowane) - rejestr umów usuniętych.

MegaBIP

 

Wersja do druku także wyświela dane w postaci tabeli.

MegaBIP

 

do góry strony

 

Eksport danych do pliku CSV

Program MegaBIP wyposażony jest w opcję eksportu Rejestru Umów do pliku CSV (Excell). Dzięki temu będzie można w prosty i wygodny sposób przenieść dane z Rejestru Umów MegaBIP np. do narzędzia udostępnionego przez Ministra Finansów.

Ponieważ dane w pliku CSV oddzielane są średnikami, program automatycznie zamieni średniki (jeśli zostały wprowadzone w nazwach czy uwagach) na przecinki.

MegaBIP

 

Aby wykonać eksport (kopię) danych do pliku CSV należy kliknąć klawisz dostępny w tej sekcji. Plik zostanie wygenerowany do formatu CSV, a następnie skopiowany archiwum ZIP. Program umożliwi jego pobranie oraz usunięcie z serwera.

MegaBIP

 

do góry strony