MegaBIP - program do zakładania i prowadzenia stron podmiotowych BIP

jedyny taki...

Wymagania prawne

MegaBIP jest programem do tworzenia i prowadzenia stron podmiotowych BIP, jest więc odpowiedni dla wszystkich, którzy są zobowiązani strony takie prowadzić. 

Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna od Prezydenta RP do szkoły podstawowej i szpitala oraz spółki Skarbu Państwa (itd.) ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

Tworzenie i prowadzenie stron podmiotowych BIP regulują przepisy:
  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
  • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych
  • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późniejszymi zmianami)
Szczegółowe wymagania co do prowadzenia strony podmiotowej oraz obowiązków redaktorów BIP, a także szczegółowy wykaz przepisów wraz z omówieniem są zawarte w bazie wiedzy dostępnej w programie.


© 2019 MegaBIP - Marcin Wysmułek