Aktualna wersja:
5.14

Przepisy prawa

MegaBIP jest programem do tworzenia i prowadzenia stron podmiotowych BIP, jest więc odpowiedni dla wszystkich, którzy są zobowiązani strony takie prowadzić. 

Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna od Prezydenta RP do szkoły podstawowej i szpitala oraz spółki Skarbu Państwa (itd.) ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

Tworzenie i prowadzenie stron podmiotowych BIP regulują przepisy:

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883)
 • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
 • Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. 2001 nr 130 poz. 1450)
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873) (z późniejszymi zmianami)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2005 nr 212 poz. 1766)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002r.) (Dz. U. Nr 67 poz. 619)
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm)
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. 2011 nr 209 poz. 1243)
 • Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2011 nr 204 poz. 1195)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2012 poz. 526)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej (Dz.U. 2014 poz. 361)
 • Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848)
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)

Szczegółowe wymagania co do prowadzenia strony podmiotowej oraz obowiązków redaktorów BIP, a także szczegółowy wykaz przepisów wraz z omówieniem są zawarte w bazie wiedzy dostępnej w pełnej wersji programu.

Dodatkowe informacje

MegaBIP - program do prowadzenia stron BIP

Program do BIP
© 2023   MegaBIP - Jan Syski

MegaBIP to program (CMS) do tworzenia i prowadzenia strony podmiotowej BIP. Jest zgodny z przepisami i bezpłatny w podstawowej wersji.