Przepisy prawa

MegaBIP jest programem do tworzenia i prowadzenia stron podmiotowych BIP, jest więc odpowiedni dla wszystkich, którzy są zobowiązani strony takie prowadzić. 

Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna od Prezydenta RP do szkoły podstawowej i szpitala oraz spółki Skarbu Państwa (itd.) ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

Tworzenie i prowadzenie stron podmiotowych BIP regulują przepisy:
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883)
 • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
 • Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. 2001 nr 130 poz. 1450)
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873) (z późniejszymi zmianami)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2005 nr 212 poz. 1766)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002r.) (Dz. U. Nr 67 poz. 619)
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm)
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. 2011 nr 209 poz. 1243)
 • Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2011 nr 204 poz. 1195)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2012 poz. 526)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej (Dz.U. 2014 poz. 361)
 • Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848)
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)
Szczegółowe wymagania co do prowadzenia strony podmiotowej oraz obowiązków redaktorów BIP, a także szczegółowy wykaz przepisów wraz z omówieniem są zawarte w bazie wiedzy dostępnej w pełnej wersji programu.

do góry strony

 

Kto musi prowadzić BIP

Stronę podmiotową BIP muszą prowadzić podmioty, które wykonują zadania publiczne w szczególności:

 • organy władzy publicznej i samorządowej;
 • podmioty reprezentujące Skarb Państwa;
 • podmioty reprezentujące państwowe i samorządowe osoby prawne oraz podmioty reprezentujące inne państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne;
 • inne podmioty które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym lub w których Skarb Państwa lub samorząd maja udział większościowy;
 • związki zawodowe i ich organizacje oraz partie polityczne;

Wyjątkiem są:
 1. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
 2. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
 3. spółdzielnie socjalne;
 4. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176, 1170 i 1171), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
które mogą:
 • Prowadzić normalny BIP.
 • Ogłaszać informacje publiczne na swojej stronie (zwykłej, czyli nie będącej BIP).
 • Udostepniać informacje publiczne na wniosek.

Szczegółowe wymagania co do prowadzenia strony podmiotowej oraz obowiązków redaktorów BIP, a także szczegółowy wykaz przepisów wraz z omówieniem są zawarte w bazie wiedzy dostępnej w pełnej wersji programu.

do góry strony

 

Wymogi prawa a MegaBIP

Wymogi prawne dotyczące BIP MegaBIP
Strona musi być oparta na bazie danych: "Informacje publiczne zawarte w BIP organizuje się w postaci baz danych, a ich udostępnianie odbywa się w oparciu o mechanizmy baz danych." w 100% system bazodanowy - baza danych MySQL
Stały dostęp do danych - strony WWW: "Informacje publiczne zawarte w BIP udostępnia się odwiedzającym BIP przez całą dobę bez przerwy" Kwestia zależna od niezawodności hostingu, serwera na którym został zainstalowany CMS
Słownik skrótów:
"Informacje publiczne udostępniane w BIP nie mogą zawierać niewyjaśnionych skrótów, z wyjątkiem skrótów powszechnie przyjętych i zrozumiałych."
Spełnienie wymogu zależy od redakcji BIP, program umożliwia stworzenie np. dodatkowej strony ze słownikiem
Kodowanie strony: UTF-8 wersja 3.0 MegaBIP kodowany jest w UTF8
Możliwość późniejszej rozbudowy: "Strony BIP projektuje się w sposób umożliwiający ich modyfikację, uwzględniając technologiczny rozwój systemu teleinformatycznego, w którym działa BIP" Program będzie rozwijany zależnie od potrzeb
Strona powinna pozwalać na zamieszczanie plików zawierających dane tekstowe lub tekstowo-graficzne w formatach: txt, rtf, pdf, doc, Open Document; Możliwa jest publikacja plików zawierających dane tekstowe lub tekstowo-graficzne w formatach: txt, rtf, pdf, doc, Open Document;
Do tworzenia i modyfikacji stron WWW stosuje się co najmniej jeden z następujących formatów danych: HTML 4.01, XHTML 1.0, CSS Do budowy programu wykorzystano następujące formaty: PHP, HTML, CSS.
Treści zgromadzone na stronach BIP są udostępniane w jakości nie pozostawiającej wątpliwości co do ich zawartości. Każda strona, która jest tworzona w MegaBIP wyposażona jest w metryczkę: datę utworzenia, ostatniej zmiany, określenie osoby (użytkownika), która wytworzyła i opublikowała daną informację, liczba wyświetleń. Nie należy podpisywać dokumentu określeniami typu "Redaktor", a pełnym imieniem i nazwiskiem np. urzędnika.
Dostęp do pozostałych informacji publicznych MegaBIP zaraz po instalacji ma wgraną już pewną zawartość merytoryczną miedzy innymi stronę Pozostałe informacje, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.
Treści zgromadzone na stronach BIP nie są zabezpieczone przed drukowaniem i kopiowaniem. Każda informacja, którą system MegaBIP wyświetla na ekranie przeglądarki daje się bez problemu wydrukować. Ponadto istnieje funkcja formatuj tekst do wydruku, co tym bardziej ułatwia wydrukowanie zawartości bez zbędnej graficznej otoczki.
Strona podmiotowa BIP zawiera w szczególności: logo (znak graficzny) BIP, umieszczone w górnej części strony; Standardowo umieszczone w każdym szablonie.
Strona podmiotowa BIP zawiera: adres redakcji strony podmiotowej BIP, imię i nazwisko, numer telefonu, numer telefaksu i adres poczty elektronicznej co najmniej jednej z osób redagujących stronę podmiotową BIP; Spełnienie wymogu zależy od redakcji BIP, program umożliwia stworzenie np. dodatkowej strony ze słownikiem.
Strona podmiotowa BIP zawiera: instrukcję korzystania z strony podmiotowej BIP; Domyślnie wbudowana w systemie, redaktor może swobodnie zmienić jej treść.
Strona podmiotowa BIP zawiera menu przedmiotowe umożliwiające odnalezienie: informacji publicznych etc. MegaBIP domyślnie zawiera jedno menu bocznie, gdzie umieszczane są odnośniki do zawartości poszczególnych podstron.
Strona zawiera moduł wyszukujący. Standardowo system ma wbudowany moduł wyszukujący, dostępny w górnej części witryny.
Strona podmiotowa BIP nie może zawierać reklam Niestety nie ma legalnej definicji reklamy, oprócz tej stworzonej na potrzeby ustawy o radiofonii i telewizji. Jednakże zaleca się nie reklamowanie firm ani osób prywatnych, w sposób jednoznacznie świadczącym o reklamowym charakterze przekazu. Spełnienie wymogu zależy od redakcji BIP.

Wersja FREE w stopce zawiera informację o nazwie programu. NIE jest to reklama. Informacja znika po zakupie dowolnej licencji
Osoby prowadzące strony podmiotowe BIP nie muszą być już pracownikami w rozumieniu Kodeksu pracy. Oznacza, że osoby publikujące informację (redaktorzy i administratorzy) mogą być zatrudnione na innej podstawie niż umowa o pracę np. umowę zlecenie.
Redaktorzy strony (lub określonych informacji) mają dostęp do modułu administracyjnego strony podmiotowej BIP w oparciu o mechanizmy identyfikacji i autoryzacji nadzorowane przez administratora strony podmiotowej BIP. Proram wyposażony jest w moduł logowania do części administracyjnej oraz system uprawnień.
Strony BIP ochrania się przez moduł bezpieczeństwa - programowe lub sprzętowo-programowe rozwiązanie techniczne uniemożliwiające zniszczenie lub modyfikację informacji publicznych zawartych w BIP przez osoby nieuprawnione. Zaleca się ochronę dostępu do części administracyjnej poprzez m.in. odpowiednie wpisy w pliku .htaccess, np. dostęp do folderu administrator tylko określonym IP. Warto zmienić domyślną z panelem. Spełnienie wymogu zależy od redakcji BIP oraz administratora serwera.
Informacje zgromadzone w bazie danych stron BIP kopiuje się na odrębne informatyczne nośniki informacji nie później niż dobę po zaistnieniu zmiany treści tych informacji. Jeżeli zmiany treści zachodzą częściej niż raz na dobę, informacje kopiuje się na odrębne informatyczne nośniki informacji raz na dobę. MegaBIP jest wyposażony w moduł kopiujące wszystkie dane tekstowe oraz binarne do pliku, który można zgrać na nośnik.
Strony BIP są wyposażone w mechanizm dziennika, w którym odnotowywane są zmiany w treści informacji publicznych udostępnianych w BIP oraz próby dokonywania takich zmian przez osoby nieuprawnione. Dzienniki dla tych stron prowadzone są w sposób automatyczny. Administratorzy stron BIP dokonują kontroli dzienników, w odniesieniu do podlegających im stron, w każdy dzień powszedni. Każda strona wyposażona jest w mechanizm dziennika, gdzie automatycznie rejestrowane są wszystkie wersje danej podstrony. Tym samym, każdy także dowolny internauta ma wgląd w wersje archiwalne danej strony. Redaktor systemu MegaBIP w nie ma możliwości modyfikacji wpisów.
W przypadku awarii brak dostępności strony podmiotowej BIP dla odwiedzającego stronę nie powinien być dłuższy niż 24 godziny. Zależne głównie od serwera. W razie widocznego braku połączenia z bazą danych zaleca się umieszczenie prostej strony index.html - zawierające podstawowe informacje kontaktowe (nazwa podmiotu, adres, telefony etc.) oraz informacje o chwilowej awarii.
Statystyki - liczba odwiedzin (odsłon) MegaBIP zlicza odsłony każdego dokumentu.
Mapa serwisu MegaBIP wyposażony jest w odpowiedni moduł, który automatycznie generuje przejrzystą mapę strony.
Deklaracja Dostępności MegaBIP wyposażony jest w gotową Deklarację Dostępności przygotowaną wg specyfikacji technicznej Ministerstwa Cyfryzacji oraz w wygodny generator tej deklaracji.

do góry strony

 

Błędy na stronach BIP

Strona podmiotowa BIP NIE jest zwykłą stroną internetową. Ustawodawca stawia przed nią wysokie wymagania związane z bezpieczeństwem oraz trybem publikacji informacji. Każda zmiana, każdej strony musi zostać odnotowana w ogólnodostępnym rejestrze zmian. Każdy dostęp do części administracyjnej strony musi zostać odnotowany, każde wejście na każdą stronę - policzone, strona musi zawierać konkretne informacje (wraz z precyzyjna instrukcją korzystania ze strony BIP) wraz z adnotacją kto i kiedy ją sporządził, kto i kiedy ją opublikował.

Często strony podmiotowe BIP prowadzone są na nierzadko kosztowych systemach CMS (edycji treści), które jednakże nie są przystosowane do wymogów stawianych przez przepisy lub przystosowane są źle. Najczęściej popełniane błędy to:

 • brak rejestru stron usuniętych;
 • brak rejestru zmian;
 • brak logów z zapisem kto, kiedy i z jakim skutkiem próbował się logować do części administracyjnej;
 • niewłaściwe kodowanie polskich znaków diakrytycznych;
 • brak ogólnodostępnych statystyk odwiedzin stron;
 • brak instrukcji;
 • brak wykazu redaktorów BIP;
 • brak wymaganych prawem stron jak "Inne informacje", "Instrukcja korzystania z BIP" czy "Sytuacje awaryjne";
 • brak Deklaracji Dostępności i/lub ułatwień dla osób z niepełnosprawnościami;

do góry strony