MegaBIP

program do zakładania i prowadzenia stron podmiotowych BIP

bezpłatny w podstawowej wersji

Na nowe bazy
21.02.2024

Wersja 5.11 rozwiązuje problemy, które mogły wystąpić z niektórymi bazami.

Nowy instalator i inne nowości
19.02.2024

W wersji 5.10 można przetestować automatyczny aktualizator i automatycznie blokować panel.

Digital Services Act a publikacja BIP
11.02.2024

17 lutego wchodzi w życie DSA (Akt o Usługach Cyfrowych) i... nic nie musisz robić.

MegaBIP to program (CMS) do tworzenia i prowadzenia strony podmiotowej BIP.

Jest zgodny z przepisami i bezpłatny w podstawowej wersji.

Kto musi prowadzić BIP

Stronę podmiotową BIP muszą prowadzić podmioty, które wykonują zadania publiczne w szczególności:
 • organy władzy publicznej i samorządowej;
 • podmioty reprezentujące Skarb Państwa;
 • podmioty reprezentujące państwowe i samorządowe osoby prawne oraz podmioty reprezentujące inne państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne;
 • inne podmioty które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym lub w których Skarb Państwa lub samorząd maja udział większościowy;
 • związki zawodowe i ich organizacje oraz partie polityczne;
 • jednostki sektora finansów publicznych
 • państwowe jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej
 • niektóre organizacje pozarządowe


Wyjątkiem są:
 1. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
 2. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
 3. spółdzielnie socjalne;
 4. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176, 1170 i 1171), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
które mogą:
 • Prowadzić normalny BIP.
 • Ogłaszać informacje publiczne na swojej stronie (zwykłej, czyli nie będącej BIP).
 • Udostepniać informacje publiczne na wniosek.


Szczegółowe wymagania co do prowadzenia strony podmiotowej oraz obowiązków redaktorów BIP, a także szczegółowy wykaz przepisów wraz z omówieniem są zawarte w bazie wiedzy dostępnej w programie.

MegaBIP - program do prowadzenia stron BIP

Program do BIP
© 2023   MegaBIP - Jan Syski