MegaBIP

program do zakładania i prowadzenia stron podmiotowych BIP

bezpłatny w podstawowej wersji

Na nowe bazy
21.02.2024

Wersja 5.11 rozwiązuje problemy, które mogły wystąpić z niektórymi bazami.

Nowy instalator i inne nowości
19.02.2024

W wersji 5.10 można przetestować automatyczny aktualizator i automatycznie blokować panel.

Digital Services Act a publikacja BIP
11.02.2024

17 lutego wchodzi w życie DSA (Akt o Usługach Cyfrowych) i... nic nie musisz robić.

MegaBIP to program (CMS) do tworzenia i prowadzenia strony podmiotowej BIP.

Jest zgodny z przepisami i bezpłatny w podstawowej wersji.

Poprowadzimy BIP za Ciebie

Teraz już nie musisz mieć specjalnie oddelegowanego i przeszkolonego pracownika do prowadzenia BIP. Nie musisz mieć etatu, stanowiska pracy, komputera...

Oferujemy obsługę stron podmiotowych BIP naszych klientów. Prowadzimy BIP-y administracyjnie oraz merytorycznie w zakresie ustalonym w elastycznej umowie. Znamy się na przepisach, na WCAG, na zasadach publikacji treści w tym treści urzędowych. Doradzamy i wykonujemy działania redaktorów i administratorów odciążając ich w tej pracy.

Materiały do publikacji można dostarczać listem e-mail. Ewentualne fotografie kompresujemy i kadrujemy w razie potrzeby. Dane tabelaryczne odwzorowujemy. Materiały do pobrania na życzenie konwertujemy na format PDF.


W skład opcji redaktorskiej wchodzi wywiązywanie się ze zobowiązań nakładanych przez przepisy na redaktorów strony podmiotowej BIP. W szczególności:
 • Modyfikacja istniejący treści poprzez wymianę wskazanego bloku tekstu, na inny wskazany blok tekstu bez redakcji merytorycznej, językowej, stylistycznej, interpunkcyjnej i logicznej.
 • Opatrywanie zmian wymaganym komentarzem.
 • Publikacji nowych stron i podstron we wskazanym miejscu drzewa struktury (mapy strony).
 • Publikacji plików do pobrania (załączników) we wskazanym miejscu.
 • Redakcja meta-tagów, ramki, troska o poprawną redakcje nagłówków na potrzeby tzw. „ładnych linków” – jako głos doradczy.
 • Prowadzenie Rejestru Umów, transfer danych Rejestru do Ministerstwa Finansów.
 • Prowadzenia działań zgodnie z przepisami w tym z zaleceniami WCAG.
 • Doradztwo w zakresie redakcyjnym także w kontekście sytuacji geopolitycznej.


W skład opcji administracyjnej wchodzi wywiązywanie się ze zobowiązań nakładanych przez przepisy na administratorów strony podmiotowej BIP. W szczególności:
 • Budowa i zarządzanie drzewem struktury stron BIP.
 • Troska o utworzenie i przekazanie redaktorom wszystkich przewidzianych przepisami stron i podstron.
 • Zarządzanie opcjami dostępnymi dla redaktorów.
 • Tworzenie nowych kont redaktorskich oraz administracyjnych i zarządzanie nimi.
 • Wykonywanie obowiązkowej kopii bezpieczeństwa w przewidzianym przepisami terminie i częstotliwości, zgranie jej na zewnętrzny nośnik fizyczny i dostarczenie do Zamawiającego w określonym w ofercie terminie, częstotliwości i formie.
 • Redakcja podstawowych meta-danych dla strony podmiotowej.
 • Instalacja, aktywacja i zarządzanie dodatkowymi modułami.
 • Obsługa aktywnych modułów według wytycznych Zleceniodawcy.
 • Wybór szablonu.
 • Rekonfigurowanie programu – jeśli zajdzie taka potrzeba (na przykład ze względów bezpieczeństwa).
 • Okresowa kontrola logów programu.
 • Okresowa kontrola stanu licencji.
 • Okresowe generowanie sitemap.
 • Generowanie Deklaracji Dostępności w przewidzianym przepisami terminie
 • Eksport Rejestru Umów do systemu Ministerstwa
 • Konfiguracja Protokołu SMTP
 • Konfiguracja Protokołu SSL
 • Konfiguracja Protokołu FTP
 • Zarządzanie dodatkowymi funkcjami strony podmiotowej BIP.
 • Doradztwo w zakresie administracyjnym także w kontekście sytuacji geopolitycznej.
 • Raportowanie o stanie BIP, podejrzanych próbach logowania itd.


Umowa jest elastyczna. Bywa, że trzeba wykonać więcej prac niż przewiduje to umowa. Wówczas jednorazowo korygujemy stawkę lub zmieniamy umowę na stałe.

To co robimy robimy dobrze. Znamy się na przepisach, programie, zasadach publikacji treści w Internecie, WCAG. Znamy się naszej robocie.

Nigdy nie ingerujemy w treść materiałów przekazanych mu do publikacji. Za to przedstawiciel Zleceniodawcy także może pracować w programie – jeśli jest taka potrzeba.

Umowę zawieramy na rok. Każda ze stron ma prawo wypowiedzieć umowę w każdym momencie z zachowaniem terminu wypowiedzenia. Po roku jest ona automatycznie odnawiana na rok następny. Chyba, że Zleceniodawca ją wypowie. Płatności wnosi się za cały rok z góry lub w cyklach miesięcznych.

Podstawą rozliczenia jest wykonanie konkretnej akcji przez redaktora lub administratora. Limit akcji określany jest miesięcznie. Niewykorzystany w danym miesiącu potencjał nie przechodzi na kolejny miesiąc. Nie kumuluje się.

Zapraszamy do kontaktu.

MegaBIP - program do prowadzenia stron BIP

Program do BIP
© 2023   MegaBIP - Jan Syski